Secretario general del Comité Central del PCCh

Xi Jinping

Miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh

Xi Jinping
Li Qiang
Zhao Leji
Wang Huning
Cai Qi
Ding Xuexiang
Li Xi

Miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh

(según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido)
Ding Xuexiang
Xi Jinping
Ma Xingrui
Wang Yi
Wang Huning
Yin Li
Shi Taifeng
Liu Guozhong
Li Xi
Li Qiang
Li Ganjie
Li Shulei
Li Hongzhong
He Weidong
He Lifeng
Zhang Youxia
Zhang Guoqing
Chen Wenqing
Chen Jining
Chen Min'er
Zhao Leji
Yuan Jiajun
Huang Kunming
Cai Qi

Miembros del Secretariado del Comité Central del PCCh

Cai Qi
Shi Taifeng
Li Ganjie
Li Shulei
Chen Wenqing
Liu Jinguo
Wang Xiaohong

Comisión Militar Central del PCCh

Xi Jinping Presidente
Zhang Youxia Vicepresidente
He Weidong Vicepresidente
Miembros: Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh

Li Xi Secretario
Subsecretarios: Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin, Zhang Fuhai
Miembros del Comité Permanente de la CCCD (según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido): Wang Xiaoping (mujer), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (manchú), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (naxi), Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Mu Hongyu (mujer)

Lista de miembros del XX Comité Central del PCCh

Lista de miembros suplentes del XX Comité Central del PCCh

Lista de miembros de XX Comisión Central de Control Disciplinario de PCCh